top of page

Aprenentatge servei Ambiental

Què és l’aprenentatge servei?

L’aprenentatge servei (APS), segons la definició del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei de Catalunya, és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Les característiques principals d’aquesta metodologia són:

  • El projecte neix d’una necessitat que s’identifica en l’entorn proper.

  • Es basa en la combinació de coneixements teòrics amb l’acció.

  • Es treballa en xarxa amb les entitats del territori.

Es tracta d’aprendre fent un servei a la comunitat, fent accions socialment i ambientalment útils i treballant en xarxa amb tots els agents implicats.

projectes_001.png

Per tant, l’APS combina dos elements: l’aprenentatge a través de l’experiència + l’acció de servei a la comunitat , de manera que l’aprenentatge i el servei es retroalimenten l'un a l’altre i creen experiències d’aprenentatge significatives i de qualitat.

projectes_002.png

Què és l’aprenentatge servei ambiental?

Els projectes d’APS ambientals van més enllà dels aprenentatges i la repercussió social pròpia de tot projecte d'APS, ja que es desenvolupen serveis compromesos amb l'entorn i, per tant, es produeix una clara repercussió sobre el medi.

De manera general, els projectes d'APS ambientals tenen un impacte potencial sobre l'alumnat, l'entorn i la comunitat, ja que fomenten un pensament crític i es treballa sobre una transformació positiva directa sobre l’entorn.

Aquests projectes combinen accions d'educació o  comunicació ambiental dutes a terme per l'alumnat, que tenen una clara repercussió social sobre la comunitat amb accions d'intervenció directa sobre el medi, com ara accions de conservació i restauració del territori, etc.

Els tres pilars de l’aprenentatge servei ambiental:

projectes_003.png

Què és el servei comunitari?

El nou currículum educatiu persegueix que l’alumnat aprengui amb sentit i promou el treball a partir de situacions d’aprenentatge. La metodologia d’aprenentatge servei esdevé molt adequada tant per dur a terme accions de servei comunitari com per desenvolupar les situacions d’aprenentatge.

El nou Decret 175/2022 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica del Departament d’Educació que desplega la Llei orgànica 3/2020 d’educació (la LOMLOE) defineix el servei comunitari a l’Educació Secundària Obligatòria en l'article 11.

Més informació sobre Servei Comunitari: https://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari

bottom of page